دکه90 وب دکه 90 درمواردزیر: مذهبی طنز عاشقانه عجایب جوک خبری اختراع سخنان بزرگ دانستنی مدوزیبایی ماشین شعر علمی آموزشی حوادث اس ام اس تصویرزمینه آشپزی ودسر عمران سرگرمی فعالیت میکند http://dake90.mihanblog.com 2017-07-22T09:56:53+01:00 text/html 2017-06-16T04:49:01+01:00 dake90.mihanblog.com admin تاریخ بیهقی http://dake90.mihanblog.com/post/697 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/19781/کتاب-تاریخ-بیهقی-در-قالب-word/1307" target="_blank">کتاب تاریخ بیهقی در قالب word</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/19781/کتاب-تاریخ-بیهقی-در-قالب-word/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=55404u5wxouy.i3s6d936d2f-d758-45d8-9e39-98882cd3e518.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="کتاب-تاریخ-بیهقی-در-قالب-word"></a>دانلود کتاب تاریخ بیهقی در قالب word، در قالب word و در 251 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، فصل اول: 1-1-3- اوضاع اجتماعی، اداری و اقتصادی ایران در دوره ساسانی، 1-3-4- مذاهب در دوره ساسانی، 1- مذهب زرتشت و آیین مزدیسنا، 2-<a href="http://nikanlink.com/product/19781/کتاب-تاریخ-بیهقی-در-قالب-word/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-06-16T04:48:11+01:00 dake90.mihanblog.com admin تحقیق نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی http://dake90.mihanblog.com/post/696 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/24280/تحقیق-نظام-حقوقی-ایران-و-مراجع-صلاحیت-دار-بین‌المللی-در-مورد-تخلفات-ورزشی/1307" target="_blank">تحقیق نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/24280/تحقیق-نظام-حقوقی-ایران-و-مراجع-صلاحیت-دار-بین‌المللی-در-مورد-تخلفات-ورزشی/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=12818kpacry0m.vve4c2c7f8c-7a7a-44d6-b95f-0086d79c5c58.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="تحقیق-نظام-حقوقی-ایران-و-مراجع-صلاحیت-دار-بین‌المللی-در-مورد-تخلفات-ورزشی"></a>دانلود تحقیق با موضوع پایان نامه نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی، در قالب word در 274 صفحه، قابل ویرایش، شامل الف) طرح مسئله، ب) ضرورت انجام تحقیق، ج) روش تحقیق، د) اهداف و كاربردهای تحقیق، ه)<a href="http://nikanlink.com/product/24280/تحقیق-نظام-حقوقی-ایران-و-مراجع-صلاحیت-دار-بین‌المللی-در-مورد-تخلفات-ورزشی/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-06-16T04:47:07+01:00 dake90.mihanblog.com admin شبیه سازی مقاله ترازکشن برق قدرت در محیط متلب به همراه گزارش کار و توضیح کامل نحوه شبیه سازی http://dake90.mihanblog.com/post/695 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/34668/شبیه-سازی-مقاله-ترازکشن-برق-قدرت-در-محیط-متلب-به-همراه-گزارش-کار-و-توضیح-کامل-نحوه-شبیه-سازی/1307" target="_blank">شبیه سازی مقاله ترازکشن برق قدرت در محیط متلب به همراه گزارش کار و توضیح کامل نحوه شبیه سازی</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/34668/شبیه-سازی-مقاله-ترازکشن-برق-قدرت-در-محیط-متلب-به-همراه-گزارش-کار-و-توضیح-کامل-نحوه-شبیه-سازی/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=34668045vouf4.u4m733517ac-bd00-4dc5-8dd2-8055a7d1a6ab.png&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="شبیه-سازی-مقاله-ترازکشن-برق-قدرت-در-محیط-متلب-به-همراه-گزارش-کار-و-توضیح-کامل-نحوه-شبیه-سازی"></a>دانلود شبیه سازی مقاله ترازکشن برق قدرت در محیط متلب به همراه گزارش کار و ارائه نتایج، در قالب pdf و در 16 صفحه و در قالب word و در 19 صفحه، به همراه فایل های متلب شیبه سازی، شامل دو مقاله تئوری موضوع و &nbsp;شبیه سازی های مربوطه، به شرح زیر<a href="http://nikanlink.com/product/34668/شبیه-سازی-مقاله-ترازکشن-برق-قدرت-در-محیط-متلب-به-همراه-گزارش-کار-و-توضیح-کامل-نحوه-شبیه-سازی/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-06-16T04:46:01+01:00 dake90.mihanblog.com admin پاورپوینت مدل سازی توربین ها http://dake90.mihanblog.com/post/694 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/34947/پاورپوینت-مدل-سازی-توربین-ها/1307" target="_blank">پاورپوینت مدل سازی توربین ها</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/34947/پاورپوینت-مدل-سازی-توربین-ها/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=15325guv5hotn.z2xad621cfb-9cab-457b-aa7d-bdff03e9234c.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پاورپوینت-مدل-سازی-توربین-ها"></a>دانلود پاورپوینت با موضوع مدل سازی توربین ها، در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مدل سازی توربین ها، مدل سازی توربین بخار، مدل سازی توربین آبی، مقایسه پاسخ پله یک توربین بخار با توربین آبی، گاورنر، بارهای وابسته به فرکانس،<a href="http://nikanlink.com/product/34947/پاورپوینت-مدل-سازی-توربین-ها/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-03-28T10:51:33+01:00 dake90.mihanblog.com admin پروژه شبکه http://dake90.mihanblog.com/post/693 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/23648/پروژه-شبکه/1307" target="_blank">پروژه شبکه</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/23648/پروژه-شبکه/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=1406nz4gudf4.wjt962583cd-9077-4f35-b5d1-ac5a0e4b6235.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پروژه-شبکه"></a>دانلود پروژه در مورد شبکه، در قالب word و در 122 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: شبکه چیست؟، فصل دوم: مقدمه، تاریخچه، Wireless چیست؟، كاربرد شبكه های بی سیم، استاندارد شبكه محلی بی سیم، شبكه های بی سیم و انواع WLAN, WPAN<a href="http://nikanlink.com/product/23648/پروژه-شبکه/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-03-28T10:51:08+01:00 dake90.mihanblog.com admin رابطه روان‌شناسی و دین http://dake90.mihanblog.com/post/692 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/13354/رابطه-روان‌شناسی-و-دین/1307" target="_blank">رابطه روان‌شناسی و دین</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/13354/رابطه-روان‌شناسی-و-دین/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=nopic.png&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="رابطه-روان‌شناسی-و-دین"></a>پایان نامه<a href="http://nikanlink.com/product/13354/رابطه-روان‌شناسی-و-دین/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-03-28T10:50:44+01:00 dake90.mihanblog.com admin پروژه تعیین مسیرها و کاتست‌های مینیمال در یک سیستم دلخواه http://dake90.mihanblog.com/post/691 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/24161/پروژه-تعیین-مسیرها-و-کاتست‌های-مینیمال-در-یک-سیستم-دلخواه/1307" target="_blank">پروژه تعیین مسیرها و کاتست‌های مینیمال در یک سیستم دلخواه</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/24161/پروژه-تعیین-مسیرها-و-کاتست‌های-مینیمال-در-یک-سیستم-دلخواه/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=22632rqo1sylh.1z59ce24ec1-c128-48d2-9fd9-d3fab825d60a.png&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پروژه-تعیین-مسیرها-و-کاتست‌های-مینیمال-در-یک-سیستم-دلخواه"></a>دانلود پروژه با موضوع تعیین مسیرها و کاتست‌های مینیمال در یک سیستم دلخواه، در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش. مقدمه پروژه: امروزه قابلیت اطمینان، نقش مهمی در سیستم‌های مختلف مانند مخابرات، حمل ونقل، خطوط انتقال و توزیع نیرو، خطوط انتقال<a href="http://nikanlink.com/product/24161/پروژه-تعیین-مسیرها-و-کاتست‌های-مینیمال-در-یک-سیستم-دلخواه/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-02-27T06:18:56+01:00 dake90.mihanblog.com admin تحقیق معماری مرکز تفریحی- ورزشی- رفاهی http://dake90.mihanblog.com/post/690 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/24189/تحقیق-معماری-مرکز-تفریحی-ورزشی-رفاهی/1307" target="_blank">تحقیق معماری مرکز تفریحی- ورزشی- رفاهی</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/24189/تحقیق-معماری-مرکز-تفریحی-ورزشی-رفاهی/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=241894u4rmof4.0lic98c6d90-9d6e-43ed-ade3-ad9ce4f84750.png&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="تحقیق-معماری-مرکز-تفریحی-ورزشی-رفاهی"></a>دانلود تحقیق معماری در مورد مرکز تفریحی- ورزشی- رفاهی، در قالب word و در 106 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، بخش اول: معرفی محدوده پروژه، 1-1- موقعیت مکانی طرح، 1-6-1- امکانات زیربنایی، 1-6-2- امکانات اقامتی، 1-6-3- امکانات تفریحی<a href="http://nikanlink.com/product/24189/تحقیق-معماری-مرکز-تفریحی-ورزشی-رفاهی/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-02-25T17:23:07+01:00 dake90.mihanblog.com admin پروژه شبکه http://dake90.mihanblog.com/post/689 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/23648/پروژه-شبکه/1307" target="_blank">پروژه شبکه</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/23648/پروژه-شبکه/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=1406nz4gudf4.wjt962583cd-9077-4f35-b5d1-ac5a0e4b6235.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پروژه-شبکه"></a>دانلود پروژه در مورد شبکه، در قالب word و در 122 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: شبکه چیست؟، فصل دوم: مقدمه، تاریخچه، Wireless چیست؟، كاربرد شبكه های بی سیم، استاندارد شبكه محلی بی سیم، شبكه های بی سیم و انواع WLAN, WPAN<a href="http://nikanlink.com/product/23648/پروژه-شبکه/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-02-25T17:22:45+01:00 dake90.mihanblog.com admin تحقیق متن کامل قصص قرآن http://dake90.mihanblog.com/post/688 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/15928/تحقیق-متن-کامل-قصص-قرآن/1307" target="_blank">تحقیق متن کامل قصص قرآن</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/15928/تحقیق-متن-کامل-قصص-قرآن/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=159284itczged.gcea1b13952-7b0a-484a-b430-b138f23ff976.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="تحقیق-متن-کامل-قصص-قرآن"></a>دانلود تحقیق در مورد متن کامل قصص قرآن، در قالب doc و در 613 صفحه، قابل ویرایش، شامل خلقت آدم، داستان دو فرزند آدم، نوح علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، ابراهیم و معجزه زنده كردن مردگان، اسماعیل، لوط، یعقوب..<a href="http://nikanlink.com/product/15928/تحقیق-متن-کامل-قصص-قرآن/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-02-25T17:22:12+01:00 dake90.mihanblog.com admin تحقیق بررسی ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از دیدگاه.. http://dake90.mihanblog.com/post/687 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/13656/تحقیق-بررسی-ارتباط-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-رسمی-(بخش-صنعت)-با-نیازهای-بازار-كار-از-دیدگاه--/1307" target="_blank">تحقیق بررسی ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از دیدگاه...</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/13656/تحقیق-بررسی-ارتباط-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-رسمی-(بخش-صنعت)-با-نیازهای-بازار-كار-از-دیدگاه--/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=13656MS8zMS8yMDE1IDEyOjAwOjAwIEFNMjgw.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="تحقیق-بررسی-ارتباط-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-رسمی-(بخش-صنعت)-با-نیازهای-بازار-كار-از-دیدگاه--"></a>دانلود تحقیق با موضوع بررسی ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از دیدگاه مدیران صنایع مناطق 9 و 10 شهر تهران در سال 83-1382، در قالب word و در 172 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: كلیات تحقیق، مقدمه، بیان مسئله،<a href="http://nikanlink.com/product/13656/تحقیق-بررسی-ارتباط-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-رسمی-(بخش-صنعت)-با-نیازهای-بازار-كار-از-دیدگاه--/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-02-25T17:21:45+01:00 dake90.mihanblog.com admin پاورپوینت معماری كامپیوتر http://dake90.mihanblog.com/post/686 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/32589/پاورپوینت-معماری-كامپیوتر/1307" target="_blank">پاورپوینت معماری كامپیوتر</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/32589/پاورپوینت-معماری-كامپیوتر/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=3258951kzjqp0.nlka4709577-148f-4357-8a5f-9dfcd3fd4ceb.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پاورپوینت-معماری-كامپیوتر"></a>دانلود پاورپوینت با موضوع معماری كامپیوتر، در قالب ppt و در 501 اسلاید، قابل ویرایش، شامل فصل اول: رئوس مطالب در معماری و سازماندهی کامپیوتر، معماری کامپیوتری به چه معناست؟، معماری کامپیوتر، معماری (از دیدگاه معمار)، پیاده سازی، سازماندهی: منظر<a href="http://nikanlink.com/product/32589/پاورپوینت-معماری-كامپیوتر/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-02-25T17:21:13+01:00 dake90.mihanblog.com admin روش اجرای تجهیز کارگاه پروژه احداث مترو با دستگاه TBM http://dake90.mihanblog.com/post/685 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/29468/روش-اجرای-تجهیز-کارگاه-پروژه-احداث-مترو-با-دستگاه-tbm/1307" target="_blank">روش اجرای تجهیز کارگاه پروژه احداث مترو با دستگاه TBM</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/29468/روش-اجرای-تجهیز-کارگاه-پروژه-احداث-مترو-با-دستگاه-tbm/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=16317nk1oxvm3.fwq52a4dbe5-1958-4ae6-9a9d-7b284bc3ae70.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="روش-اجرای-تجهیز-کارگاه-پروژه-احداث-مترو-با-دستگاه-tbm"></a>دانلود روش اجرای تجهیز کارگاه پروژه احداث مترو با دستگاه TBM، در قالب word و در 33 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تجهیز عمومی كارگاه و تجهیز دهانه تونل جهت مونتاژ و انتقال TBM به داخل تونل، ساختمان های تجهیز، نیروی انسانی موردنیاز، تأمین<a href="http://nikanlink.com/product/29468/روش-اجرای-تجهیز-کارگاه-پروژه-احداث-مترو-با-دستگاه-tbm/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-02-25T17:20:35+01:00 dake90.mihanblog.com admin تحقیق بهبود مدل کاربر در وبسایت به صورت خودکار با استفاده از معناشناسی با مفاهیم خاص دامنه http://dake90.mihanblog.com/post/684 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/24351/تحقیق-بهبود-مدل-کاربر-در-وبسایت-به-صورت-خودکار-با-استفاده-از-معناشناسی-با-مفاهیم-خاص-دامنه/1307" target="_blank">تحقیق بهبود مدل کاربر در وبسایت به صورت خودکار با استفاده از &nbsp;معناشناسی با مفاهیم خاص دامنه</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/24351/تحقیق-بهبود-مدل-کاربر-در-وبسایت-به-صورت-خودکار-با-استفاده-از-معناشناسی-با-مفاهیم-خاص-دامنه/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=232512u1vuoyx.kk1f52e0311-11eb-4e09-9889-d3559be7bbee.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="تحقیق-بهبود-مدل-کاربر-در-وبسایت-به-صورت-خودکار-با-استفاده-از-معناشناسی-با-مفاهیم-خاص-دامنه"></a>دانلود تحقیق با موضوع بهبود مدل کاربر در وب سایت به صورت خودکار با استفاده از &nbsp;معناشناسی با مفاهیم خاص دامنه، در قالب word و در 151 صفحه، قابل ویرایش، شامل 1- مقدمه، مقدمه، 1-1- دلایل نیاز به شخصی سازی وب، &nbsp;1-1-1- گرانبار شدن اطلاعات<a href="http://nikanlink.com/product/24351/تحقیق-بهبود-مدل-کاربر-در-وبسایت-به-صورت-خودکار-با-استفاده-از-معناشناسی-با-مفاهیم-خاص-دامنه/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-02-25T17:19:10+01:00 dake90.mihanblog.com admin گزارش کار آموزی كارخانه قند آبكوه http://dake90.mihanblog.com/post/682 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/8231/گزارش-کار-آموزی-كارخانه-قند-آبكوه/1307" target="_blank">گزارش کار آموزی كارخانه قند آبكوه</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/8231/گزارش-کار-آموزی-كارخانه-قند-آبكوه/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=4495Ny8yMC8yMDE0IDEyOjAwOjAwIEFNNjE5.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="گزارش-کار-آموزی-كارخانه-قند-آبكوه"></a>مقدمات تاسیس کارخانه قند آبکوه در سال ۱۳۱۳ شروع و سفارش ساخت ماشین آلات و نصب و راه اندازی و به ظرفیت ۳۵۰ton/day به شرکت اشکوراچکسلواکی داده شده و ساختمانها اعم از صنعتی و اداری و کوی کارکنان بوسیله شرکت تستاپ ساخته شده است.<a href="http://nikanlink.com/product/8231/گزارش-کار-آموزی-كارخانه-قند-آبكوه/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div>