دکه90 وب دکه 90 درمواردزیر: مذهبی طنز عاشقانه عجایب جوک خبری اختراع سخنان بزرگ دانستنی مدوزیبایی ماشین شعر علمی آموزشی حوادث اس ام اس تصویرزمینه آشپزی ودسر عمران سرگرمی فعالیت میکند http://dake90.mihanblog.com 2017-05-28T22:18:49+01:00 text/html 2017-03-28T15:21:33+01:00 dake90.mihanblog.com admin پروژه شبکه http://dake90.mihanblog.com/post/693 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/23648/پروژه-شبکه/1307" target="_blank">پروژه شبکه</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/23648/پروژه-شبکه/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=1406nz4gudf4.wjt962583cd-9077-4f35-b5d1-ac5a0e4b6235.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پروژه-شبکه"></a>دانلود پروژه در مورد شبکه، در قالب word و در 122 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: شبکه چیست؟، فصل دوم: مقدمه، تاریخچه، Wireless چیست؟، كاربرد شبكه های بی سیم، استاندارد شبكه محلی بی سیم، شبكه های بی سیم و انواع WLAN, WPAN<a href="http://nikanlink.com/product/23648/پروژه-شبکه/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-03-28T15:21:08+01:00 dake90.mihanblog.com admin رابطه روان‌شناسی و دین http://dake90.mihanblog.com/post/692 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/13354/رابطه-روان‌شناسی-و-دین/1307" target="_blank">رابطه روان‌شناسی و دین</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/13354/رابطه-روان‌شناسی-و-دین/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=nopic.png&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="رابطه-روان‌شناسی-و-دین"></a>پایان نامه<a href="http://nikanlink.com/product/13354/رابطه-روان‌شناسی-و-دین/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-03-28T15:20:44+01:00 dake90.mihanblog.com admin پروژه تعیین مسیرها و کاتست‌های مینیمال در یک سیستم دلخواه http://dake90.mihanblog.com/post/691 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/24161/پروژه-تعیین-مسیرها-و-کاتست‌های-مینیمال-در-یک-سیستم-دلخواه/1307" target="_blank">پروژه تعیین مسیرها و کاتست‌های مینیمال در یک سیستم دلخواه</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/24161/پروژه-تعیین-مسیرها-و-کاتست‌های-مینیمال-در-یک-سیستم-دلخواه/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=22632rqo1sylh.1z59ce24ec1-c128-48d2-9fd9-d3fab825d60a.png&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پروژه-تعیین-مسیرها-و-کاتست‌های-مینیمال-در-یک-سیستم-دلخواه"></a>دانلود پروژه با موضوع تعیین مسیرها و کاتست‌های مینیمال در یک سیستم دلخواه، در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش. مقدمه پروژه: امروزه قابلیت اطمینان، نقش مهمی در سیستم‌های مختلف مانند مخابرات، حمل ونقل، خطوط انتقال و توزیع نیرو، خطوط انتقال<a href="http://nikanlink.com/product/24161/پروژه-تعیین-مسیرها-و-کاتست‌های-مینیمال-در-یک-سیستم-دلخواه/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-02-27T09:48:56+01:00 dake90.mihanblog.com admin تحقیق معماری مرکز تفریحی- ورزشی- رفاهی http://dake90.mihanblog.com/post/690 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/24189/تحقیق-معماری-مرکز-تفریحی-ورزشی-رفاهی/1307" target="_blank">تحقیق معماری مرکز تفریحی- ورزشی- رفاهی</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/24189/تحقیق-معماری-مرکز-تفریحی-ورزشی-رفاهی/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=241894u4rmof4.0lic98c6d90-9d6e-43ed-ade3-ad9ce4f84750.png&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="تحقیق-معماری-مرکز-تفریحی-ورزشی-رفاهی"></a>دانلود تحقیق معماری در مورد مرکز تفریحی- ورزشی- رفاهی، در قالب word و در 106 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، بخش اول: معرفی محدوده پروژه، 1-1- موقعیت مکانی طرح، 1-6-1- امکانات زیربنایی، 1-6-2- امکانات اقامتی، 1-6-3- امکانات تفریحی<a href="http://nikanlink.com/product/24189/تحقیق-معماری-مرکز-تفریحی-ورزشی-رفاهی/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-02-25T20:53:07+01:00 dake90.mihanblog.com admin پروژه شبکه http://dake90.mihanblog.com/post/689 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/23648/پروژه-شبکه/1307" target="_blank">پروژه شبکه</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/23648/پروژه-شبکه/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=1406nz4gudf4.wjt962583cd-9077-4f35-b5d1-ac5a0e4b6235.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پروژه-شبکه"></a>دانلود پروژه در مورد شبکه، در قالب word و در 122 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: شبکه چیست؟، فصل دوم: مقدمه، تاریخچه، Wireless چیست؟، كاربرد شبكه های بی سیم، استاندارد شبكه محلی بی سیم، شبكه های بی سیم و انواع WLAN, WPAN<a href="http://nikanlink.com/product/23648/پروژه-شبکه/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-02-25T20:52:45+01:00 dake90.mihanblog.com admin تحقیق متن کامل قصص قرآن http://dake90.mihanblog.com/post/688 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/15928/تحقیق-متن-کامل-قصص-قرآن/1307" target="_blank">تحقیق متن کامل قصص قرآن</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/15928/تحقیق-متن-کامل-قصص-قرآن/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=159284itczged.gcea1b13952-7b0a-484a-b430-b138f23ff976.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="تحقیق-متن-کامل-قصص-قرآن"></a>دانلود تحقیق در مورد متن کامل قصص قرآن، در قالب doc و در 613 صفحه، قابل ویرایش، شامل خلقت آدم، داستان دو فرزند آدم، نوح علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، ابراهیم و معجزه زنده كردن مردگان، اسماعیل، لوط، یعقوب..<a href="http://nikanlink.com/product/15928/تحقیق-متن-کامل-قصص-قرآن/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-02-25T20:52:12+01:00 dake90.mihanblog.com admin تحقیق بررسی ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از دیدگاه.. http://dake90.mihanblog.com/post/687 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/13656/تحقیق-بررسی-ارتباط-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-رسمی-(بخش-صنعت)-با-نیازهای-بازار-كار-از-دیدگاه--/1307" target="_blank">تحقیق بررسی ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از دیدگاه...</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/13656/تحقیق-بررسی-ارتباط-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-رسمی-(بخش-صنعت)-با-نیازهای-بازار-كار-از-دیدگاه--/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=13656MS8zMS8yMDE1IDEyOjAwOjAwIEFNMjgw.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="تحقیق-بررسی-ارتباط-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-رسمی-(بخش-صنعت)-با-نیازهای-بازار-كار-از-دیدگاه--"></a>دانلود تحقیق با موضوع بررسی ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از دیدگاه مدیران صنایع مناطق 9 و 10 شهر تهران در سال 83-1382، در قالب word و در 172 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: كلیات تحقیق، مقدمه، بیان مسئله،<a href="http://nikanlink.com/product/13656/تحقیق-بررسی-ارتباط-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-رسمی-(بخش-صنعت)-با-نیازهای-بازار-كار-از-دیدگاه--/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-02-25T20:51:45+01:00 dake90.mihanblog.com admin پاورپوینت معماری كامپیوتر http://dake90.mihanblog.com/post/686 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/32589/پاورپوینت-معماری-كامپیوتر/1307" target="_blank">پاورپوینت معماری كامپیوتر</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/32589/پاورپوینت-معماری-كامپیوتر/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=3258951kzjqp0.nlka4709577-148f-4357-8a5f-9dfcd3fd4ceb.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پاورپوینت-معماری-كامپیوتر"></a>دانلود پاورپوینت با موضوع معماری كامپیوتر، در قالب ppt و در 501 اسلاید، قابل ویرایش، شامل فصل اول: رئوس مطالب در معماری و سازماندهی کامپیوتر، معماری کامپیوتری به چه معناست؟، معماری کامپیوتر، معماری (از دیدگاه معمار)، پیاده سازی، سازماندهی: منظر<a href="http://nikanlink.com/product/32589/پاورپوینت-معماری-كامپیوتر/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-02-25T20:51:13+01:00 dake90.mihanblog.com admin روش اجرای تجهیز کارگاه پروژه احداث مترو با دستگاه TBM http://dake90.mihanblog.com/post/685 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/29468/روش-اجرای-تجهیز-کارگاه-پروژه-احداث-مترو-با-دستگاه-tbm/1307" target="_blank">روش اجرای تجهیز کارگاه پروژه احداث مترو با دستگاه TBM</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/29468/روش-اجرای-تجهیز-کارگاه-پروژه-احداث-مترو-با-دستگاه-tbm/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=16317nk1oxvm3.fwq52a4dbe5-1958-4ae6-9a9d-7b284bc3ae70.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="روش-اجرای-تجهیز-کارگاه-پروژه-احداث-مترو-با-دستگاه-tbm"></a>دانلود روش اجرای تجهیز کارگاه پروژه احداث مترو با دستگاه TBM، در قالب word و در 33 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تجهیز عمومی كارگاه و تجهیز دهانه تونل جهت مونتاژ و انتقال TBM به داخل تونل، ساختمان های تجهیز، نیروی انسانی موردنیاز، تأمین<a href="http://nikanlink.com/product/29468/روش-اجرای-تجهیز-کارگاه-پروژه-احداث-مترو-با-دستگاه-tbm/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-02-25T20:50:35+01:00 dake90.mihanblog.com admin تحقیق بهبود مدل کاربر در وبسایت به صورت خودکار با استفاده از معناشناسی با مفاهیم خاص دامنه http://dake90.mihanblog.com/post/684 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/24351/تحقیق-بهبود-مدل-کاربر-در-وبسایت-به-صورت-خودکار-با-استفاده-از-معناشناسی-با-مفاهیم-خاص-دامنه/1307" target="_blank">تحقیق بهبود مدل کاربر در وبسایت به صورت خودکار با استفاده از &nbsp;معناشناسی با مفاهیم خاص دامنه</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/24351/تحقیق-بهبود-مدل-کاربر-در-وبسایت-به-صورت-خودکار-با-استفاده-از-معناشناسی-با-مفاهیم-خاص-دامنه/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=232512u1vuoyx.kk1f52e0311-11eb-4e09-9889-d3559be7bbee.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="تحقیق-بهبود-مدل-کاربر-در-وبسایت-به-صورت-خودکار-با-استفاده-از-معناشناسی-با-مفاهیم-خاص-دامنه"></a>دانلود تحقیق با موضوع بهبود مدل کاربر در وب سایت به صورت خودکار با استفاده از &nbsp;معناشناسی با مفاهیم خاص دامنه، در قالب word و در 151 صفحه، قابل ویرایش، شامل 1- مقدمه، مقدمه، 1-1- دلایل نیاز به شخصی سازی وب، &nbsp;1-1-1- گرانبار شدن اطلاعات<a href="http://nikanlink.com/product/24351/تحقیق-بهبود-مدل-کاربر-در-وبسایت-به-صورت-خودکار-با-استفاده-از-معناشناسی-با-مفاهیم-خاص-دامنه/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-02-25T20:49:10+01:00 dake90.mihanblog.com admin گزارش کار آموزی كارخانه قند آبكوه http://dake90.mihanblog.com/post/682 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/8231/گزارش-کار-آموزی-كارخانه-قند-آبكوه/1307" target="_blank">گزارش کار آموزی كارخانه قند آبكوه</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/8231/گزارش-کار-آموزی-كارخانه-قند-آبكوه/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=4495Ny8yMC8yMDE0IDEyOjAwOjAwIEFNNjE5.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="گزارش-کار-آموزی-كارخانه-قند-آبكوه"></a>مقدمات تاسیس کارخانه قند آبکوه در سال ۱۳۱۳ شروع و سفارش ساخت ماشین آلات و نصب و راه اندازی و به ظرفیت ۳۵۰ton/day به شرکت اشکوراچکسلواکی داده شده و ساختمانها اعم از صنعتی و اداری و کوی کارکنان بوسیله شرکت تستاپ ساخته شده است.<a href="http://nikanlink.com/product/8231/گزارش-کار-آموزی-كارخانه-قند-آبكوه/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-02-25T20:48:36+01:00 dake90.mihanblog.com admin تحقیق بتن ریزی شامل قالب بندی و آرماتورگذاری http://dake90.mihanblog.com/post/681 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/12908/تحقیق-بتن-ریزی-شامل-قالب-بندی-و-آرماتورگذاری/1307" target="_blank">تحقیق بتن ریزی شامل قالب بندی و آرماتورگذاری</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/12908/تحقیق-بتن-ریزی-شامل-قالب-بندی-و-آرماتورگذاری/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=12908MTIvMjkvMjAxNCAxMjowMDowMCBBTTcx.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="تحقیق-بتن-ریزی-شامل-قالب-بندی-و-آرماتورگذاری"></a>دانلود تحقیق با موضوع بتن های مقاوم در اجرا، در قالب word و در 90 صفحه، قابل ویرایش، شامل &nbsp;قالب بندی: کلیات تداركات مربوط به قالب ها قبل از بتن‌ریزی پس از گرفتن بتن رواداری‌ها در قالب‌بندی رواداری های ساختمان های بتن آرمه معمولی رواداری های سازه‌های ویژه پل ها، آبروهای روگذر، ناودانی ها و غیره...<a href="http://nikanlink.com/product/12908/تحقیق-بتن-ریزی-شامل-قالب-بندی-و-آرماتورگذاری/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-02-25T20:48:09+01:00 dake90.mihanblog.com admin رابطه روان‌شناسی و دین http://dake90.mihanblog.com/post/680 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/13354/رابطه-روان‌شناسی-و-دین/1307" target="_blank">رابطه روان‌شناسی و دین</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/13354/رابطه-روان‌شناسی-و-دین/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=nopic.png&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="رابطه-روان‌شناسی-و-دین"></a>پایان نامه<a href="http://nikanlink.com/product/13354/رابطه-روان‌شناسی-و-دین/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-02-25T20:47:42+01:00 dake90.mihanblog.com admin تحقیق بهداشت حرفه ای در یک کارخانه صنعتی http://dake90.mihanblog.com/post/679 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/31719/تحقیق-بهداشت-حرفه-ای-در-یک-کارخانه-صنعتی/1307" target="_blank">تحقیق بهداشت حرفه ای در یک کارخانه صنعتی</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/31719/تحقیق-بهداشت-حرفه-ای-در-یک-کارخانه-صنعتی/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=317193e3asixp.0ga22164715-b721-4ddd-b99d-3608788e4eab.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="تحقیق-بهداشت-حرفه-ای-در-یک-کارخانه-صنعتی"></a>دانلود تحقیق با موضوع بهداشت حرفه ای در یک کارخانه صنعتی، در قالب word و در 317 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات، فصل دوم: پروسه تولید، فصل سوم: عوامل زیان آور محیط کار، فصل چهارم: ایمنی، فصل پنجم: بهسازی محیط کار، فصل ششم:<a href="http://nikanlink.com/product/31719/تحقیق-بهداشت-حرفه-ای-در-یک-کارخانه-صنعتی/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-02-25T20:44:17+01:00 dake90.mihanblog.com admin عاشق نشو ای دل http://dake90.mihanblog.com/post/678 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/1yr_hqdefault.jpg" alt="" width="480" height="360" data-mce-src="http://uupload.ir/files/1yr_hqdefault.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; text-align: start;"></div>